تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
اخبار
هشدار دانشگاه پیام نور در باره موسسات بدون مجوز جهت برگزاری دوره های ارشد فراگیر پیام نور

هشدار دانشگاه پیام نور در باره موسسات بدون مجوز جهت برگزاری دوره های ارشد فراگیر پیام نور

موسسه آموزش عالی آزاد ماهان تنها مرکز مجاز برگزاری دوره های ارشد فراگیر پیام نور می باشد و این مرکز دوره های آمادگی ارشد فراگیر را با دانشگاه پیام نور به صورت مشترک برگزار می نماید.

موسسات بدون مجوز جهت برگزاری دوره های ارشد فراگیر پیام نور

موسسات بدون مجوز جهت برگزاری دوره های ارشد فراگیر پیام نور

موسسه آموزش عالی آزاد ماهان تنها مرکز مجاز برگزاری دوره های ارشد فراگیر پیام نور می باشد و این مرکز دوره های آمادگی ارشد فراگیر را با دانشگاه پیام نور به صورت مشترک برگزار می نماید.

نمونه سوالات درس  حقوق جزای اختصاصی رشته حقوق جزا و جرم شناسی

نمونه سوالات درس حقوق جزای اختصاصی رشته حقوق جزا و جرم شناسی

نمونه سوالات درس نمونه سوالات درس حقوق جزای اختصاصی رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه پیام نور را دانلود نمایید.

نمونه سوالات درس روانشناسی رشد پیشرفته

نمونه سوالات درس روانشناسی رشد پیشرفته

نمونه سوالات درس روانشناسی رشد پیشرفته دانشگاه پیام نور را دانلود نمایید.

نمونه سوالات درس داوری های بین الملل رشته حقوق خصوصی

نمونه سوالات درس داوری های بین الملل رشته حقوق خصوصی

نمونه سوالات درس داوری های بین الملل کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور را دانلود نمایید.

شروع کلاس های ترم اول (دانشپذیری) _نیمسال دوم 1401 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

شروع کلاس های ترم اول (دانشپذیری) _نیمسال دوم 1401 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

برنامه کلاس های ترم اول (دانشپذیری) -نیمسال دوم 1401 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

برنامه کلاس های ترم اول (دانشپذیری) _نیمسال دوم 1401 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

برنامه کلاس های ترم اول (دانشپذیری) _نیمسال دوم 1401 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

برنامه کلاس های ترم اول (دانشپذیری) -نیمسال دوم 1401 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

عضویت آزمایشگاه زیست پیام نور پاکدشت در شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی رئیس جمهور

عضویت آزمایشگاه زیست پیام نور پاکدشت در شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی رئیس جمهور

عضویت آزمایشگاه زیست پیام نور پاکدشت در شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی رئیس جمهور

اجرای مشترک  دوره های فراگیر پیام نور موسسه آموزش عالی آزاد ماهان و دانشگاه پیام نور استان تهران

اجرای مشترک دوره های فراگیر پیام نور موسسه آموزش عالی آزاد ماهان و دانشگاه پیام نور استان تهران

اجرای مشترک دوره های فراگیر پیام نور موسسه آموزش عالی آزاد ماهان و دانشگاه پیام نور استان تهران

هشدار: استعلام موسسات مجاز دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

هشدار: استعلام موسسات مجاز دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

هشدار: استعلام موسسات مجاز دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

whatsapp