تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

دریافت آخرین اخبار پیرامون ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور

برای دریافت آخرین اخبار پیرامون ثبت نام ، نحوه ،تاریخ و چگونگی ارشد فراگیر پیام نور همچنین آشنایی بیشتر با رشته ها  و همچنین سایر رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور به پایگاه اینترنتی www.mahanfaragir.com   مراجعه نمایید.

whatsapp