تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

موسسه آموزش عالی آزاد ماهان تنها مرکز مجاز برگزاری دوره های ارشد فراگیر پیام نور  می باشد و این مرکز  دوره های آمادگی ارشد فراگیر را با دانشگاه پیام نور به صورت مشترک برگزار می نماید.

دانشگاه پیام نور برای هیچ موسسه دیگری  به جز موسسه اموزش عالی آزاد ماهان مجوز برگزاری دوره های آمادگی  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور را صادر ننموده است .

whatsapp