تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه ارائه دروس رشته حقوق جزا و جرم شناسی

لیست دروس کلیه گرایش های رشته حقوق جزا و جرم شناسی سال تحصیلی 1401 - 1400 

ردیفسال تحصیلیدانلود
1سال تحصیلی 1401 - 1400
whatsapp