تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه ارائه دروس رشته مدیریت بازرگانی

لیست دروس کلیه گرایش های رشته مدیریت بازرگانی سال تحصیلی1401 - 1400 

ردیفگرایشسال تحصیلیدانلود
1بازرگانی بین المللسال تحصیلی 1401 - 1400
2بازاریابیسال تحصیلی 1401 - 1400
3بازرگانی داخلیسال تحصیلی 1401 - 1400
4کارآفرینیسال تحصیلی 1401 - 1400
5مدیریت استراتژیکسال تحصیلی 1401 - 1400
6تجارت الکترونیکیسال تحصیلی 1401 - 1400
whatsapp