تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه ارائه دروس رشته مدیریت دولتی

لیست دروس کلیه گرایش های رشته مدیریت دولتی سال تحصیلی1401 - 1400 

ردیفگرایشسال تحصیلیدانلود
1بودجه و مالیه عمومیسال تحصیلی 1401 - 1400
2توسعه منابع انسانیسال تحصیلی 1401 - 1400
3خط مشی گذاری عمومیسال تحصیلی 1401 - 1400
4طراحی سازمان های دولتیسال تحصیلی 1401 - 1400
5مدیریت تحولسال تحصیلی 1401 - 1400
6مدیریت تطبیقی و توسعهسال تحصیلی 1401 - 1400
7مدیریت رفتار سازمانیسال تحصیلی 1401 - 1400
whatsapp