تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه ارائه دروس رشته مدیریت فناوری اطلاعات

لیست دروس کلیه گرایش های رشته مدیریت  فناوری اطلاعات سال تحصیلی 1401 - 1400 

ردیفگرایشسال تحصیلیدانلود
1سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهسال تحصیلی 1401 - 1400
2کسب و کار الکترونیکسال تحصیلی 1401 - 1400
3مدیریت دانشسال تحصیلی 1401 - 1400
4مدیریت منابع اطلاعاتیسال تحصیلی 1401 - 1400
whatsapp