تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه ارائه دروس رشته مدیریت کسب و کار

لیست دروس کلیه گرایش های رشته مدیریت کسب و کار سال تحصیلی 1401 - 1400 

ردیفگرایشسال تحصیلیدانلود
1بازاریابیسال تحصیلی 1401 - 1400
2استراتژیسال تحصیلی 1401 - 1400
3رفتار سازمانی و منابع انسانیسال تحصیلی 1401 - 1400
4مالیسال تحصیلی 1401 - 1400
5سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتسال تحصیلی 1401 - 1400
6فناوریسال تحصیلی 1401 - 1400
7انرژیسال تحصیلی 1401 - 1400
8عملیات زنجیره تامینسال تحصیلی 1401 - 1400
whatsapp