تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه ارائه دروس رشته مهندسی صنایع

لیست دروس کلیه گرایش های رشته مهندسی صنایع  گرایش بهینه سازی سیستم ها سال تحصیلی 1401 - 1400 

ردیفسال تحصیلیدانلود
1سال تحصیلی 1401 - 1400

لیست دروس کلیه گرایش های رشته مهندسی صنایع  گرایش مدیریت مهندسی سال تحصیلی 1401 - 1400 

ردیفسال تحصیلیدانلود
1سال تحصیلی 1401 - 1400

لیست دروس کلیه گرایش های رشته مهندسی صنایع  گرایش سیستم های کلان سال تحصیلی 1401 - 1400 

ردیفسال تحصیلیدانلود
1سال تحصیلی 1401 - 1400
whatsapp