تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه ارائه دروس رشته مهندسی عمران

لیست دروس کلیه گرایش های رشته مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت سال تحصیلی 1401 - 1400 

ردیفسال تحصیلیدانلود
1سال تحصیلی 1401 - 1400

لیست دروس کلیه گرایش های رشته مهندسی عمران -سازه سال تحصیلی 1401 - 1400 

ردیفسال تحصیلیدانلود
1سال تحصیلی 1401 - 1400

لیست دروس کلیه گرایش های رشته مهندسی عمران -راه و ترابری سال تحصیلی 1401 - 1400 

ردیفسال تحصیلیدانلود
1سال تحصیلی 1401 - 1400

لیست دروس کلیه گرایش های رشته مهندسی عمران -ژئوتکنیک سال تحصیلی 1401 - 1400 

ردیفسال تحصیلیدانلود
1سال تحصیلی 1401 - 1400

لیست دروس کلیه گرایش های رشته مهندسی عمران -آب و سازه های هیدرولیکی سال تحصیلی 1401 - 1400 

ردیفسال تحصیلیدانلود
1سال تحصیلی 1401 - 1400

لیست دروس کلیه گرایش های رشته مهندسی عمران -محیط زیست سال تحصیلی 1401 - 1400 

ردیفسال تحصیلیدانلود
1سال تحصیلی 1401 - 1400
whatsapp