تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه ارائه دروس رشته مهندسی کامپیوتر

لیست دروس کلیه گرایش های رشته  مهندسی  کامپیوتر گرایش نرم افزار سال تحصیلی 1401 - 1400 

ردیفسال تحصیلیدانلود
1سال تحصیلی 1401 - 1400

لیست دروس کلیه گرایش های رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز  سال تحصیلی 1401 - 1400 

ردیفسال تحصیلیدانلود
1سال تحصیلی 1401 - 1400
whatsapp