تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور رشته  آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تمرینات اصلاحی

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروع
1حرکت شناسی کاربردیجمعه8:00-10:00متعاقباً اعلام می گردد.
2فیزیولوژی دستگاه عصبیجمعه10:15-12:15متعاقباً اعلام می گردد.
3روش تحقیق و آمار در علوم ورزشیجمعه12:30-14:00متعاقباً اعلام می گردد.
whatsapp