تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور  رشته آموزش زبان انگلیسی

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروع
1سنجش و ارزشیابی زبانمتعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.
2زبانشناسی در آموزش زبانمتعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.
3درآمدی بر تحلیل گفتمانمتعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.
4اصول و روش تدریس زبان های خارجیمتعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.
whatsapp