تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور  رشته حقوق بین الملل

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروع کلاس
1حقوق بین الملل اسلامیمتعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.
2حقوق دریاهامتعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.
3نظام بین المللی حقوق بشرمتعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.
4سازمان های بین المللیمتعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.
whatsapp