تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه کلاس های رشته روان شناسی تربیتی

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور  رشته روانشناسی تربیتی

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروعنام استاد
1روانشناسی رشد پیشرفتهدوشنبه15:00-17:001401/10/26علیرضا محمدی
2روانشناسی تربیتیجمعه8:00-10:30متعاقباً اعلام می گردد.معصومه معصومی
3تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفتهجمعه11:00-13:00متعاقباً اعلام می گردد.معصومه معصومی
whatsapp