تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه کلاس های رشته روان شناسی عمومی

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور رشته روانشناسی عمومی

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروعنام استاد
1روانشناسی رشد پیشرفتهدوشنبه17:00 -15:001401/10/26علیرضا محمدی
2متون تخصصیپنج شنبه16:00 -14:00متعاقباً اعلام می گردد.مسعود نادری
3روانشناسی عمومی پیشرفتهجمعه18:00 -16:00متعاقباً اعلام می گردد.صابر خزایی
whatsapp