تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور  رشته زبان و ادبیات فارسی

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروع
1نظریه ها و نقد ادبیپنج شنبه13:00-16:00متعاقباً اعلام می گردد.
2ساخت دستوری زبان فارسیپنج شنبه16:30-19:30متعاقباً اعلام می گردد.
3متون نظم( 1) شاهنامهجمعه11:00 - 8:00متعاقباً اعلام می گردد.
whatsapp