تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه کلاس های رشته زیست فناوری گرایش میکروبی

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور رشتهزیست فناوری گرایش میکروبی

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروع
1زیست فناوری غذاییمتعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.
2مهندسی ژنتیک پروکاریوت هامتعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.
3فناوری تخمیرمتعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.
4اخلاق زیستی در زیست فناوریمتعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.
whatsapp