تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور  رشته  فیزیولوژی ورزشی کاربردی

ردیفنام درسروزساعتتارییخ شروع
1آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفتهپنج شنبه13:00-15:001401/03/12
2توسعه عوامل آمادگی جسمانیپنج شنبه15:15-17:301401/03/12
3روش های پژوهش در فیزیولوژی ورزشیپنج شنبه17:45-20:001401/03/12
whatsapp