تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور  رشته  فیزیولوژی ورزشی کاربردی

 

ردیفنام درسروزساعتتارییخ شروع
1آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفتهپنج شنبه13:00-15:00متعاقباً اعلام می گردد.
2توسعه عوامل آمادگی جسمانیپنج شنبه15:15-17:30متعاقباً اعلام می گردد.
3روش های پژوهش در فیزیولوژی ورزشیپنج شنبه17:45-20:00متعاقباً اعلام می گردد.
whatsapp