تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور  رشته مترجمی زبان انگلیسی

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروع
1زبانشناسی کاربردی و ترجمهمتعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.
2روشهای پیشرفته تحقیق و
ترجمه
متعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.
3نظریه های ترجمهمتعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.
4ادب فارسی در ادبیات جهانمتعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.
whatsapp