تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور  رشته مدیریت مالی

 

 

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروعنام استاد
1حسابداری مدیریتدوشنبه17:30 -16:001401/10/26مهدی جعفری
2تجزیه و تحلیل صورتهای مالیجمعه15:00 -13:00متعاقباً اعلام می گردد.امیر اسدی
3بازار پول و سرمایهجمعه18:00 -15:30متعاقباً اعلام می گردد.امیر اسدی
whatsapp