تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه کلاس های رشته مشاوره

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور رشته  مشاوره

 

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروعنام استاد
1هدایت و مشورت در اسلامدوشنبه17:00-19:001401/10/26معصومه معصومی
2نظریه های پیشرفته مشاوره
و روان درمانی
پنجشنبه15:00 -13:00متعاقباً اعلام می گردد.صابر خزایی
3آمار استنباطی پیشرفتهپنج شنبه18:00- 15:30متعاقباً اعلام می گردد.علی زارعی

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور رشته  مشاوره گرایش مشاوره در مدرسه

 

 

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروعنام استاد
1روابط مناسب انسانی در مدرسهدوشنبه15:00-17:00متعاقباً اعلام می گردد.معصومه معصومی
2هدایت و مشورت در اسلامدوشنبه17:00-19:001401/10/26معصومه معصومی
3نظریه های پیشرفته مشاوره
و روان درمانی
پنج شنبه15:00- 13:00متعاقباً اعلام می گردد.صابر خزایی
4آمار استنباطی پیشرفتهپنج شنبه18:00 -15:30متعاقباً اعلام می گردد.علی زارعی
whatsapp