تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه کلاس های رشته مهندسی معماری

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور رشته مهندسی معماری

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروع
1حکمت هنر اسلامیمتعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.
2روانشناسی محیطمتعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.
3سیراندیشه های معماریمتعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.
4نظریه و روش های طراحیجمعهمتعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.
whatsapp