تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه کلاس های رشته پژوهش هنر

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور رشته پژوهش هنر

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروع
1حکمت هنر اسلامیمتعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.
2جامعه شناسی هنرمتعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.
3اسطوره و هنرمتعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.متعاقباً اعلام می گردد.
whatsapp