تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

 

برخی از رشته های تحصیلی پرمتقاضی دانشگاه پیام نور عبارتند از :

گروه مدیریت و حسابداری  مدیریت کسب و کار(MBA  ) (۸گرایش)- مدیریت بازرگانی (۶ گرایش) - مدیریت دولتی(۷ گرایش) مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی- حسابداری مدیریت فناوری اطلاعات (IT)(۴ گرایش) - مدیریت جهانگردی مدیریت مالی علوم اقتصادی(۶گرایش)- کارآفرینی (۴ گرایش) و...

گروه  علوم تربیتی روانشناسی بالینی - روانشناسی عمومی -  روانشناسی تربیتی مشاوره- روانشناسی شخصیت-مدیریت آموزشی  برنامه ریزی درسی فیزیولوژی ورزشی- آسیب شناسی و حرکات اصلاحی مدیریت ورزشی

گروه  علوم اجتماعی حقوق خصوصی-  حقوق جزا و جرم شناسی- حقوق بین الملل-جامعه شناسی-علوم سیاسی و....

گروه فنی مهندسی مهندسی عمران (۶گرایش) مهندسی صنایع (۳گرایش)- مهندسی کامپیوتر(۲گرایش)- مهندسی برق (۲گرایش)-مهندسی مکانیک(۳ گرایش)-مهندسی فناوری اطلاعات (۳گرایش)-مهندسی شیمی(۴گرایش)- مهندسی مواد

گروه   هنر پژوهش هنر- مهندسی معماری-طراحی شهری

گروه علوم پایه ژنتیک- زیست فناوری گرایش میکروبی-بیوشیمی - شیمی (۳گرایش) و...

گروه  زبان و ادبیات آموزش زبان انگلیسی-  زبان و ادبیات فارسی- مترجمی زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی و...

گروه  کشاورزی و منابع  طبیعی بیوتکنولوژی کشاورزی- مهندسی کشاورزی و...

            برای آشنایی بیشتر با رشته ها  و همچنین سایر رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور به پایگاه اینترنتی www.mahanfaragir.com   مراجعه نمایید.

whatsapp