تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته  مشاوره  گرایش توانبخشی

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

مشاوره

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1آمار استنباطی پیشرفته2آمار استنباطی پیشرفته( تجدید نظر شده) ویراست2حسین زارع-محمد حسن صیف-سعید طالبیدانشگاه پیام نور---
2هدایت و مشورت در اسلام2هدایت و مشورت در اسلامجواد اژه اییسمتاز اول کتاب تا صفحه 240 مطالعه شود.
3نظریه های پیشرفته مشاوره
و روان درمانی
3نظریه های پیشرفته مشاوره
و روان درمانی
جرالد کوری/یحیی سید محمدیارسبارانفصل های 3و5و6و7و8مطالعه شود.
whatsapp