تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته2مدیریت رفتار سازمانی پیشرفتهپرهیزگار- باقریدانشگاه پیام نور---
2مدیریت استراتژیک منابع انسانی2مدیریت منابع انسانی ، پیوند استراتژی و
عمل
استوارت ، براون/محمد
اعرابی ، مرجان فیاضی
مهکامهفصل های 1 تا آخر 7 مطالعه گردد.
3نظریه های اداره عمومی2درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتیرضا طهماسبیسمت---
4نظریه های پیشرفته سازمان و
مدیریت
2تئوری سازمان (ساختار و طرح
سازمانی)ویرایش جدید
استیفن رابینز/سید
مهدی الوانی،
حسن دانایی فرد
صفارفصل های17،16،15،10 حذف می باشد.
whatsapp