تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

مدیریت دولتی

(گرایش های بودجه و مالیه عمومی، توسعه منابع انسانی،خط مشی گذاری عمومی،طراحی سازمان های دولتی،مدیریت تحول، مدیریت تطبیقی و توسعه،

مدیریت رفتار سازمانی)

 

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1حقوق اساسی سازمان های دولتی2حقوق اساسیحسن خسرویخرسندیفصل های 6 ،8 ،11و 12 حذف می باشد.
2اداره امور عمومی در اسلام2اداره امور عمومی در اسلاممحمد خدابخش ،احمد صادقیدانشگاه پیام نور---
3مدیریت منابع انسانی پیشرفته2مدیریت منابع انسانی در
سازمان های دولتی
حسن درویش،محمدرسول الماسی فرددانشگاه پیام نور---
4مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته2مدیریت رفتار سازمانی پیشرفتهپرهیزگار- باقریدانشگاه پیام نور---
whatsapp