تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

مدیریت  فناوری اطلاعات (کلیه گرایش ها)

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1مبانی و زیرساخت فناوری2مبانی فناوری اطلاعاتامیر هوشنگ تاج فرآتی نگرفصول 1 تا آخر 7 وفصول 11و13 مطالعه شود.
2مبانی مدیریت دانش2مدیریت دانشسیدعلی اکبر احمدی-علی صالحیدانشگاه پیام نورفصل های 3 ،8 ، 10 و 11 حذف می باشد.
3سیستم های مدیریت بانک2مفاهیم پایه ای پایگاه داده به همراه 150 مثال کاربردی در MySQLمنصوره جلال یزدی، فائقه فقیه
موسوی و ملیحه جاویدی
فناوریهای نوین قوچان
( انتشارات آتی نگر
پخش کننده می باشند)
---
4مدیریت پروژه های فناوری
اطلاعات
2مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتجک تی. مارچوکا/رامین
مولاناپور- فرزاد حبیبی پور
رودسری
دانشگاه پیام نورفصول 1 تا آخر 7 وفصل 14مطالعه شود.
whatsapp