تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش فناوری

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

مدیریت کسب وکار (کلیه گرایش ها)

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1مدیریت استراتژیک3مدیریت استراتژیک پیشرفتهرضا رسولی- علی صالحیدانشگاه پیام نور---
2نظریه های سازمان و مدیریت3تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانیاستیفن رابینز/سید مهدی
الوانی، حسن دانایی فرد
صفارفصل های 1 تا آخر 12
مطالعه شود.
3زبان تخصصی2زبان تخصصی مدیریت بازاریابیمیرزا حسن حسینی،شهرام جنابیدانشگاه پیام نور---
whatsapp