تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور

مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1مدیریت مالی و حسابداری پروژه31-حسابداری و مدیریت مالی برای
مدیران
2-مدیریت استراتژیک پروژه
2-مدیریت استراتژیک پروژه
1-پرویز بختیاری
2-محمود گلابچی-امیرفرجی
1-سازمان مدیریت
صنعتی
2-دانشگاه تهران
1-فصل 6 حذف می باشد.
2-فصل 5 مطالعه شود.
2مدیریت و مقررات پیمان31-مدیریت استراتژیک پروژه
2-بخشنامه های معاونت
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
معاونت برنامه ریزی
و نظارت
معاونت برنامه ریزی و
نظارت
ریاست جمهوری
---
3مدیریت پروژه31-مدیریت پروژه ، با رویکرد
فناوری اطلاعات
2-مدیریت پروژه های عمرانی
1-کتی شوالب/
محمود گلابچی
2- پرویز قدوسی
1-دانشگاه تهران
2-دانشگاه علم و صنعت
1 - فصل های 1 ، 3 ، 5 ، 6 ،8 ،9 و12 مطالعه شود.
2 -فصل های 3 ، 6 ، 11 ، 12 مطالعه شود.
whatsapp