تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسی معماری

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

مهندسی معماری

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1حکمت هنر اسلامی2جستارهایی در چیستی هنر(دفتر اول)هادی رییعیفرهنگستان هنراز ابتدای کتاب تا صفحه
230 مطالعه شود.
2روانشناسی محیط2آفرینش نظریه معماریجان لنگ/
علیرضا عینی فر
دانشگاه تهرانفصل های 1 تا آخر 19 مطالعه گردد.
3سیراندیشه های معماری2سیر اندیشه های معماریمحمّدجواد مهدوی نژادجهاد دانشگاهی
دانشگاه تهران
---
4نظریه و روش های طراحی2نظریه و روشهای طراحیحیدر جهان بخش و
سید تاج الدین منصوری
دانشگاه پیام نور---
whatsapp