تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور پژوهش هنر

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

پژوهش هنر

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1اسطوره و هنر2اسطوره و هنرمهتاب مبینیدانشگاه پیام نور---
2جامعه شناسی هنر2جامعه شناسی هنرامیر حسین آریان پورگسترهاز ابتدا تا آخر صفحه 219
مطالعه شود.
حکمت هنر اسلامی2جستارهایی در چیستی هنر اسلامی (دفتر اول)هادی ربیعیفرهنگستان هنراز صفحه 15 تا صفحه 293 مطالعه شود.
whatsapp