تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور

حقوق بین الملل

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1حقوق بین الملل اسلامی2فقه سیاسی ، حقوق تعهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلامعباسعلی عمید زنجانیسمتاز فصل 2 تا آخر کتاب مطالعه شود.
2حقوق دریاها2حقوق بین الملل دریاهایوشیفومی تاناکا / آرمین طلعتموسسه مطالعات و
پژوهشهای حقوقی
شهر دانش، جاودانه
از بخش اول گفتار 1و2و3و4و5و6
بخش دوم گفتار 13 تا ابتدای ضمیمه مطالعه شود.
3نظام بین المللی حقوق بشر2حقوق بشرکریستیان تاموشات/
حسین شریفی طراز
کوهی
میزانفصلهای3و4و5و6و9و13 مطالعه شود.
4سازمان های بین المللی2حقوق سازمانهای بین المللیابراهیم بیک زادهمجدبخش سوم و چهارم و پنجم از عنوان اول و بخش دوم از عنوان دوم تا ابتدای
سایر ارکان ملل متحد مطالعه شود.
whatsapp