تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  حقوق جزا و جرم شناسی

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

حقوق جزا و جرم شناسی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1حقوق جزای عمومی 12جایگزین های زندان یا
مجازات های بینابین(با آخرین
اصلاحات- ویراست دوم)
محمد آشوریمرکز نشر جهش 1398از بخش دوم مجازات زندان و جایگزینهای نوین آن تا ابتدای فصل نهم درمان مطالعه شود.
2آیین دادرسی کیفری2آیین دادرسی کیفریرجب گلدوستجنگلاز صفحه 148 تا آخر کتابمطالعه شود.
3حقوق جزای بین الملل2حقوق جزای بین المللمهدی مومنی - مژگان رامین نیادانشگاه پیام نور---
4حقوق جزای اختصاصی 12حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاصمیر محمد صادقیمیزانفصل های3،5،6 حذف می باشد.
whatsapp