تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  روان شناسی بالینی

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

روانشناسی بالینی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1نظریه های شخصیت2نظریه های شخصیتمجید صفاریدانشگاه پیام نور---
2روانشناسی رشد پیشرفته2روانشناسی رشد (نظریه ها، پژوهش ها و آزمونها)مهناز علی اکبری - دهکردیدانشگاه پیام نور---
3روانشناسی پزشکی و
نوروپسیکولوژی
2مفاهیم کلیدی در روانشناسی
سلامت
آلبری یان پ. مارکوس مونافو/ محدثه کاکو جویباریمانیا هنر---
whatsapp