تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  روان شناسی عمومی

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

روانشناسی عمومی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1روانشناسی عمومی پیشرفته3متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد (تک جلدی)اتکینسون- اسمیت-هوکسما/ براهنی و همکارانرشدبخش1،2،3،5وفصل12 از بخش6مطالعه شود.
2روانشناسی رشد پیشرفته2روانشناسی رشد (نظریه ها، پژوهش ها و آزمونها)مهناز علی اکبری - دهکردیدانشگاه پیام نور---
3متون تخصصی2متون روانشناسی به زبان انگلیسی کارشناسی ارشد رشته روان شناسیحمید کمرزریندانشگاه پیام نورفصل های 5 و 6 حذف می باشد.
whatsapp