تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  علوم قرآن و حدیث

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور

علوم قرآن و حدیث

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1
2
3
4
whatsapp