تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  مدیریت مالی

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور

مدیریت مالی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1تجزیه و تحلیل صورتهای
مالی
3تجزیه و تحلیل صورتهای
مالی
فضل الله اکبریسازمان حسابرسیفصل های 1 ، 2 ،3 ، 4 ، 5 ، 6 و 7 مطالعه شود.
2حسابداری مدیریت2حسابداری مدیریتمحمدرضا نیکبخت، زهرا دیانتیکتاب مهربان نشرفصل های 1، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 و 11 مطالعه شود.
3بازار پول و سرمایه2بازار پول و سرمایهمهرداد بنداری، منوچهر
حاضر، محمد قجر
هوشمند تدبیر---
whatsapp