تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  مهندسی صنایع مدیریت مهندسی

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور

مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1نظریه تصمیم گیری3تصمیم گیری های چند معیارهمحمدجواد اصغر پوردانشگاه تهرانفصل های 1 ،2 و3
(به جز صفحات صفحات 77 تا 87 ،105 تا 121، 127 تا 143 ، 166 تا 190، 252 تا 260 و276 تا 286 )مطالعه شود.
2مدیریت نوآوری و فناوری3مدیریت استراتژیک نوآوری
تکنولوژیک
ملیسا آ. شلینگ/
سید محمد اعرابی،
محمد تقی زاده مطلق
دفتر پژوهشهای فرهنگیفصل های 1، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ،9 ، 10 ، 11 ، 12 و 13 مطالعه شود.
3تحلیل داده های مهندسی3آمار مهندسیلیبرمن- باوکر/هاشم محلوجیمرکز نشر دانشگاهیفصل های 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 ( تا ابتدای 4 -10 ) مطالعه شود.
فصل رگرسیون چند متغیره حذف می باشد.
whatsapp