تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور

مهندسی عمران -آب و سازه های هیدرولیکی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1سدهای خاکی3سدهای خاکیمحمود وفائیانصنعتی اصفهان---
2هیدرولیک محاسباتی3دینامیک سیالات محاسباتی برای
مهندسان (جلداول)
کلاوس هافمن، استیو
چیانگ/ احمدرضا
عظیمیان
دانشگاه صنعتی
اصفهان
فصل های 1 تا آخر 6 به انضمام پیوست (ب)مطالعه شود.
3هیدرولیک پیشرفته3هیدرولیک کانالهای بازمحمود حسینی- جلیل
ابریشمی
دانشگاه امام
رضا)ع(
---
whatsapp