تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  مهندسی عمران راه و ترابری

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور

مهندسی عمران -راه و ترابری

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1طرح هندسی راه پیشرفته3آیبن نامه طرح هندسی راه های
ایران نشریه 415
معاونت برنامه ریزی و
نظارت راهبردی رئیس
جمهور
معاونت برنامه
ریزی و نظارت
راهبردی رئیس
جمهور
فصل 10 حذف می باشد.
2تحلیل و طراحی روسازی
پیشرفته
3تحلیل و طراحی روسازی پیشرفتهمحمودرضا کی منش-فاضل فصیحیدانشگاه پیام نورفصل های 1 ،2 ،3 ،4، 5 و6 مطالعه شود.
3تکنولوژی و مواد روسازی3تکنولوژی و مواد روسازیمحمودرضا کی منشدانشگاه پیام نورفصل های 1، 7 و 8 حذف می باشد.
whatsapp