تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  مهندسی عمران ژئوتکنیک

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور

مهندسی عمران -محیط زیست

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب31-اصول تصفیه آب
2-مهندسی فاضلاب
1-محمد چالکش امیری
2-متکاف و ادی/احمد
ابریشم چی
1-ارکان دانش
2-مرکز نشر دانشگاهی
1- فصل های 1 ،2 ،3 ،5 ،6، 8، 9 و15 مطالعه شود.
2- فصل های 1 ،2 و3 مطالعه شود.
2اصول مهندسی آلودگی هوا3آلودگی هوا منشا و کنترل آنوارک/ دکتر ندافیموسسه علمی فرهنگی نصفصل های 1 ،2 ،3 ،4 و5 مطالعه شود.
3اصول مهندسی و مدیریت
پسماند
3بازیافت مواد زائد جامد شهریمحمد علی عبدلیدانشگاه تهران---
whatsapp