تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

نمونه تدریس اساتید رشته مدیریت کسب  وکار  (MBA)


 

نام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام استادمشاهده
مدیریت استراتژیک3مدیریت استراتژیک پیشرفتهرضا گنجی راد
نظریه های سازمان و مدیریت3تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانیرضا گنجی راد
زبان تخصصی2زبان تخصصی مدیریت بازاریابیسعید امین پور
whatsapp