تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
دفترچه سوالات آزمون های فراگیر رشته مهندسی صنایع
  • دفترچه سوالات آزمون های فراگیر  مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستمها
ردیفرشتهتاریخ آزموننوبتدانلود
1مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستمها1399/11/17بیست و یکم
2مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستمها1398/09/22بیستم
3مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستمها1397/09/23نوزدهم
4مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستمها1396/10/08هجدهم
5مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستمها1395/11/15هفدم
  • دفترچه سوالات آزمون های فراگیر  مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی
ردیفرشتهتاریخ آزموننوبتدانلود
1مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی1399/11/17بیست و یکم
2مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی1398/09/22بیستم
3مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی1397/09/23نوزدهم
4مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی1396/10/08هجدهم
5مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی1395/11/15هفدم
  • دفترچه سوالات آزمون های فراگیر  مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان
ردیفرشتهتاریخ آزموننوبتدانلود
1مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان1399/11/17بیست و یکم
2مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان1398/09/22بیستم
3مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان1397/09/23نوزدهم
4مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان1396/10/08هجدهم
5مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان1395/11/15هفدم
whatsapp