تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
دفترچه سوالات آزمون های فراگیر رشته مهندسی عمران

در طول برگزاری کلاس ها نمونه سوالات سنوات گذشته دانشگاه پیام نور در اختیار داوطلبین قرار می گیرد. شباهت سوالات  آزمون های هر سال با سوالات  آزمون های گذشته باعث می گردد که دانشپذیران با سوالات دانشگاه پیام نور که توسط سازمان سنجش کشور طراحی می گردد آشنا گردند.

دفترچه سوالات آزمون های فراگیر  مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

ردیفرشتهتاریخ آزموننوبتدانلود
1مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت1399/11/17بیست و یکم
2مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت1398/09/22بیستم
3مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت1397/09/23نوزدهم
4مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت1396/10/08هجدهم
5مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت1395/11/15هفدم

دفترچه سوالات آزمون های فراگیر  مهندسی عمران گرایش سازه

ردیفرشتهتاریخ آزموننوبتدانلود
1مهندسی عمران گرایش سازه1399/11/17بیست و یکم
2مهندسی عمران گرایش سازه1398/09/22بیستم
3مهندسی عمران گرایش سازه1397/09/23نوزدهم
4مهندسی عمران گرایش سازه1396/10/08هجدهم
5مهندسی عمران گرایش سازه1395/11/15هفدم

دفترچه سوالات آزمون های فراگیر مهندسی عمران گرایش راه و ترابری

ردیفرشتهتاریخ آزموننوبتدانلود
1مهندسی عمران گرایش راه و ترابری1399/11/17بیست و یکم
2مهندسی عمران گرایش راه و ترابری1398/09/22بیستم
3مهندسی عمران گرایش راه و ترابری1397/09/23نوزدهم
4مهندسی عمران گرایش راه و ترابری1396/10/08هجدهم
5مهندسی عمران گرایش راه و ترابری1395/11/15هفدم

دفترچه سوالات آزمون های فراگیر مهندسی عمران  گرایش سازه های هیدرولیکی

ردیفرشتهتاریخ آزموننوبتدانلود
1مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی1399/11/17بیست و یکم
2مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی1398/09/22بیستم
3مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی1397/09/23نوزدهم
4مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی1396/10/08هجدهم
5مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی1395/11/15هفدم

دفترچه سوالات آزمون های فراگیر مهندسی عمران  گرایش مهندسی محیط زیست

ردیفرشتهتاریخ آزموننوبتدانلود
1مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست1399/11/17بیست و یکم
2مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست1398/09/22بیستم
3مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست1397/09/23نوزدهم
4مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست1396/10/08هجدهم
5مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست1395/11/15هفدم

دفترچه سوالات آزمون های فراگیر مهندسی عمران گرایش مهندسی ژئوتکنیک

ردیفرشتهتاریخ آزموننوبتدانلود
1مهندسی عمران گرایش مهندسی ژئوتکنیک1399/11/17بیست و یکم
2مهندسی عمران گرایش مهندسی ژئوتکنیک1398/09/22بیستم
3مهندسی عمران گرایش مهندسی ژئوتکنیک1397/09/23نوزدهم
4مهندسی عمران گرایش مهندسی ژئوتکنیک1396/10/08هجدهم
5مهندسی عمران گرایش مهندسی ژئوتکنیک1395/11/15هفدم
whatsapp