تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
بهزاد هاشمی

بهزاد هاشمی

بهزاد هاشمی
دانشگاه:
سازمان مدیریت صنعتی
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ، سازمان مدیریت صنعتی ، شایگان ، فرهنگ تفاهم
تالیفات:
حقوق تجارت
whatsapp