تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
خیرالله اسماعیلی

خیرالله اسماعیلی

خیرالله اسماعیلی
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان، مدرسان شریف ،سیمیا ، علوی ، قلم چی ، راه اندیشه و....
تالیفات:
مولف ۶۰عنوان کتاب کنکور وآموزشی درانتشارات گاج ، راه ، سیمیا ، مبتکران ، رشد ، فرهنگ ، شهراب ، مدرسان ، گسترش علوم ، کتاب تاکتیک که با همکاری رتبه ۳و۵کنکور سراسری نوشته شده ، تیزهوشان واله ، عضو انجم

معرفی دکتر خیرالله اسماعیلی در رشته مدیریت دولتی


معرفی دکتر خیرالله اسماعیلی در رشته علوم قرآن و حدیث

whatsapp