تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
رضا گنجی راد

رضا گنجی راد

رضا گنجی راد
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزادماهان ، مهرپویان ، مبین ، فرهنگ تفاهم ، سروش دانایی ، علوم و فنون
تالیفات:
تئوری سازمان و مدیریت،مدیریت استراتژیک،مدیریت منابع انسانی پیشرفته ، مدیریت اسلامی ، توانمند سازی کارکنان

معرفی دکتر رضا گنجی راد

درس مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت بازرگانی

 


معرفی دکتر رضا گنجی راد

درس مدیریت استراتژیک پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی

 

 


معرفی دکتر رضا گنجی راد

درس  اداره امور عمومی در اسلام رشته مدیریت دولتی

 


معرفی دکتر رضا گنجی راد

درس  مدیریت رفتار سازمانی رشته مدیریت دولتی

whatsapp