تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
رضا گنجی راد

رضا گنجی راد

رضا گنجی راد
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزادماهان ، مهرپویان ، مبین ، فرهنگ تفاهم ، سروش دانایی ، علوم و فنون
تالیفات:
تئوری سازمان و مدیریت،مدیریت استراتژیک،مدیریت منابع انسانی پیشرفته ، مدیریت اسلامی ، توانمند سازی کارکنان
whatsapp