تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
رفیع رفیعی

رفیع رفیعی

رفیع رفیعی
موسسات:
خوارزمی ، مدرسان تهران ، مروارید دانش ، پیام علوم ، حکمت، رشد ، هدف ، پرواز ، آماک ، خواجه نصیر
تالیفات:
همایش فیزیک کلک معلم ، فیزیک جمع بندی کلک معلم ، فیزیک فرمول انتشارات مرجع ، سوت پایان انتشارات بیست ، کیو بانک کلک معلم ، فیزیک ۳ انتشارات مرجع ، فیزیک ۳ انتشارات خواجه نصیر ، کتاب کار فیزیک

معرفی رفیع رفیعی

 

whatsapp